آینده میتونه …

آینده میتونه …

زهرا شهری

آینده میتونه وقتی باشه که از اولین موکلت دفاع کردی و موفق شدی

آینده میتونه همون روزی باشه که وارد کلاس درس میشی، با این تفاوت که اینبار خودت معلم اون کلاسی

آینده میتونه وقتی باشه که برای اولین بار ، زندگی یه بیمار رو نجات میدی

آینده میتونه وقتی باشه که پا توی اولین مطبت میذاری

آینده میتونه وقتی باشه که اولین کتاب یا دفتر شعرتو منتشر میکنی

آینده میتونه وقتی باشه که اولین پروژه مهندسیتو قبول میکنی

آینده میتونه همون لحظه ای باشه که نمایشگاه نقاشی با عکاسیتو افتتاح میکنی

آینده میتونه وقتی باشه که اولین پروژه ساخت و سازتو به اتمام میرسونی

آینده میتونه وقتی باشه که اولین مراجعه کننده ت که از لحاظ روحی به نهایت استیصال رسیده رو مجددا به زندگی برمیگردونی

آینده میتونه وقتی باشه که برای اولین بار از بیماری که مسئولشی مراقبت میکنی

آینده میتونه . . .

خوب فکر کن، رویای چه آینده ای رو در سر میپرورونی؟؟

حالا اینو‌ از من بشنو ، تو چیزیو بدست میاری که براش تلاش کردی… نه چیزی که فقط آرزوشو داشتی پس بلند شو، قدم بردار ، بدو و فتح کن ،تو ازپسش برمیایی فقط کافیه بخواییو براش قدم برداری.

مطالب مرتبط

دیدگاه

1 نظر تاکنون ارسال شده است
  1. این اینده میتونه خیلی قشنگ باشه اگر خودمون بخوایم
    این اینده میتونه همون اینده ای باشه که از بچگی ارزوشو داشتیم اگر خودمون بخوایم
    این اینده میتونه خیلی متفاوت با زندگی قبلیمون باشه اگر خودمون بخوایم …